Skovmærket

Skovmærket
Skovmærket
Gå til indhold
Nyhedsbrev forår 2024
Nyhedsbrev fra formand Ole Poulsen - tryk her.

General forsamlingen 2024
Indkaldelse, Referat, Formandens beretning og Regnskab kan læses her under - tryk her.


Nye billeder
 
Ole har sendt friske billeder fra en oversvømmet og forfrossen skov.
Se billederne - tryk her.

Næste aktivitet
i skoven

Skovlauget "Skovmærket"
Bestyrelse
Ole Poulsen
Formand/kasserer

Hans Johansen
Næstformand

Søren Clemmensen
Bestyrelsesmedlem

Claus Frederik Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Jesper Ahlmann Jacobsen
Bestyrelsesmedlem

Allan Knudsen
Suppleant

Bjarne Eskildsen
Suppleant

Nyborg Kommune ejer skoven, som er åben hver dag året rundt, og hvor alle har fri adgang.

Skoven drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som sørger for plantning af nye træer og buske, og for beskæring og fældning.
Medlemmernes kontingent anvendes primært til indkøb af nye træer og buske.
Læs mere om medlemsskab via menuen.


Skovmærke
Galium odoratum eller Bukkar
er en vintergrøn staude.

Den danner tætte bestande. Skuddene er oprette og firkantede med ru hår. Bladene sidder i 6-8 tallige kranse. De enkelte blade er lancetformede med en fintornet, ru rand. Over- og underside er græsgrønne. Løvet holder sig frisk langt ud på vinteren.
Blomstringen sker i maj og juni, hvor de endestillede halvskærme hæves op over bladdækket. De enkelte blomster er hvide og firetallige. Frugterne er todelte spaltefrugter, der spredes ved at hægte sig fast i pels eller tøj.

(Kilde: Wikipedia).
Grafik: Verner Eg.
Nyhedsbrev forår 2024

5. marts 2024
Kære medlemmer af Skovlauget Skovmærket.

Det er tid til at forny medlemskabet for 2024.

Bestyrelsen håber, at I stadig vil bakke op om Ullerslevs grønne perle, der jo som bekendt blev plantet af Ullerslev Kommunes borgere i 1995 – til gavn og glæde for borgerne i Ullerslev og omegn.

Medlemmernes indbetalinger – kontingenter og donationer – går ubeskåret til vedligehold og udvikling af Skovmærket.

Kontingent /donationer kan indbetales på mobilepay 8723ZY eller konto 5393 252632 i Arbejdernes Landsbank gerne senest 31. marts.
Kontingent 2024: Personligt: 50,- kr.; Familie: 100,-Kr

I 2023 var det meningen, at vi ville plante ca. 100 træer doneret af Ullerslev Vandværk som kompensation for det arbejde, der foregik i Skovmærket i forbindelse med anlæg af ny vandledning til Såderup.

Desværre gjorde forskellige omstændigheder, at det ikke kunne lade sig gøre. I bestyrelsen er vi optimister, så vi håber på, at det bliver muligt i efteråret 2024. Vi skal bl.a. have hjælp fra kommunen til at ”fræse” jorden igennem for at give de nye træer den bedst mulige start.

I den forbindelse vil vi arrangere en plantedag, hvor alle medlemmer bliver inviteret.

I foråret skal vi bl.a. i gang med arealet langs jernbanen. Der trænger til at blive ryddet op i de udgåede træer og buske. Nogle af træerne tæt på jernbanen er efterhånden blevet så høje, at hvis de skulle vælte ud over jernbanen, er der risiko for, at de beskadiger køreledningerne. Det går ikke.

Desuden skal vi have skabt mere lys især ved den lille lysning, og ved Borgmester Erik Christensens træ og meget, meget mere.

Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage i forårets arbejdsdage, uanset om man kan bruge en kædesav eller buskrydder. Der er også brug for folk, der vil være med til at lægge flis omkring nye træer eller rydde op. Vi vil satse på at lave flere kvashegn til gavn for biodiversiteten.

Når man deltager i en arbejdsdag, kan man fylde en trailer – max. 500 kg totalvægt - med brænde til brændeovnen.

Arbejdsdage i foråret: 16. marts; 20. april; 25. maj. Vi mødes kl. 9.00.

   Pbv.
Ole Poulsen/formand/kasserer

31. januar 2024

Til medlemmerne af Skovlauget ”Skovmærket”.

Du/I inviteres hermed til Generalforsamling i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, mødelokale 2 på første sal, mandag den 19. februar 2024 kl. 18.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer af skovlauget.
   Forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Pbv.

Ole Poulsen
Formand
Generalforsamling den 19. februar 2024.
Referat

Ad 1: Generalforsamling afholdtes uden dirigent.
          Kun bestyrelsen var til stede.

Ad 2: Beretningen godkendt. Beretningen kan læses på skovlaugets hjemmeside:  
          ellinge.dk/skovmerket

Ad 3: Det reviderede regnskab fremlagt og godkendt.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne pkt. 4:
- Medlemskabet gælder fra 1. maj til. 30. april
- Ændres til:
- Medlemskabet gælder fra 1. april til 31. marts
Det fremlagte forslag blev vedtaget.

Ad 5: Kontingentsatserne fastholdes: Pers. Medlemskab kr. 50,- Familiemedlemskab kr. 100,-

Ad pkt. 6: På valg til bestyrelsen: Ole, Jesper, Claus – alle genvalgt.
                  På valg som suppleanter: Bjarne & Allan – begge genvalgt.
                  På valg som revisorer: Dorrit & Susser – begge genvalgt.

Ad pkt. 7: Arbejdsdage i foråret: 16. marts; 20. april; 25. maj

Ref. Ole
Generalforsamling 2024 – Beretning

2023 var et år, hvor vi ikke af forskellige årsager ikke nåede så meget, som vi havde regnet med.

Vi havde 3 arbejdsdage i foråret: 25. februar; 18. marts; 15 april, hvor der igen primært blev ryddet op i askestykket. Der er efterhånden ikke så mange aske tilbage, de fleste er bukket under for den svampesygdom, som har hærget de sidste mange år. Den 15. april havde Claus fået en god ide: hvad med at slutte af med en gang hot dogs? Det var en stor succes, som der må følges op på.

I januar fik vi en henvendelse fra Ullerslev Vandværk. I forbindelse med, at der skulle lægges en ny vandledning fra vandværket til Såderup, skulle man ind i det nordøstlige hjørne af skoven. Søren og jeg var på besigtigelse sammen med Søren Thor (formand for vandmærket) og Johanne Bastiansen fra Nyborg Kommune.

Som erstatning for de træer, der måtte blive fældet, kunne vi indkøbe 100 træer, som vandværket ville betale. Desværre kunne vi ikke selv bestemme, hvilke træer, der kunne blive tale om, idet Johanne stædigt holdt på, at de skulle bestilles gennem kommunen, og hun skulle bestemme, hvilke træer, der kunne blive tale om.

Vi havde så håbet på, at vi kunne få knuseren på arealet inden plantning. Dertil var svaret, at det gjorde man ikke i Nyborg Kommune.

Vi ønskede at vente med at plante til efteråret og håbede på, så ville der måske blæse mildere vinde mht. knuseren. Det gjorde der også, men desværre fattede riget penge, så det bliver nødt til at vente til 2024.

I marts måned fik vi endelig – efter flere års snak – sat skilte, som Søren havde produceret, ved solitærtræerne

I løbet af sommeren fik vi ryddet omkring hassel-, lærk- og frugtbuske. Det pyntede og gav buskene mere ”Lebensraum”¸noget vi nok skal gentage et par gange i løbet af 2024.

I slutningen af oktober mødtes vi med formanden for Vej- og park. Her aftalte vi en renovering af overkørslen over åen, opretning af dele af stierne og vejstykket uden for skoven og renovering af bord/bænkesættene.

Endvidere skulle der en knuser på det ryddede areal – af økonomiske grunde kunne det først ske efter nytår.

Desværre var vejret ikke på vores side, så der er endnu ikke foretaget noget. Vi må så håbe på, der sker noget i løbet af 2024. Jeg vil i hvert fald følge op på det.


Generalforsamling den 6. februar 2023.

Referat
Ad 1: Generalforsamling afholdtes uden dirigent.
          Kun bestyrelsen var til stede.

Ad 2: Beretningen godkendt. Beretningen kan læses på skovlaugets hjemmeside:  

Ad 3: Det reviderede regnskab fremlagt og godkendt.

Ad 4: Det foreslås, at det årlige kontingent hæves således:

Personligt medlemskab hæves til 50,-kr.
Familiemedlemsskab hæves til 100,-kr.

Begrundelse: Kontingentet er ikke blevet ændret i de 27 år, der er gået, siden skoven blev plantet. Indkøb af træer, drivmidler og andre materialer til brug ved arbejdet i skoven er blevet dyrere i de mange år, hvor vi har fastholdt det oprindelige kontingent.
Det skal i den forbindelse nævnes, at arbejdet i skoven sker med egne maskiner – kædesave mm. – dog har lauget indkøbt 2 buskryddere.
Det fremlagte forslag blev vedtaget.

Ad 5: Se pkt. 4.

Ad pkt. 6: På valg til bestyrelsen: Søren & Hans – begge genvalgt.
På valg som suppleanter: Bjarne & Allan – begge genvalgt.
På valg som revisorer: Dorrit & Susser – begge genvalgt.

Ad pkt. 7: Arbejdsdage i foråret: 25. februar; 18. marts; 15. april.
Ref. Ole
22-02-2023


Generalforsamling 2023 – Beretning.

I tredje forsøg lykkedes det at afholde generalforsamlingen ifølge vedtægterne –nemlig inden udgangen af februar.
Vi ser tilbage på et år med lidt af hvert. Således fik vi ryddet et areal i den østlige ende af skoven – nedtur: det var ikke muligt at få en knuser på til at forberede jorden til plantning, sådan som vi havde regnet med. ”Sådan gør vi ikke i Nyborg kommune”, var svaret på en forespørgsel. Det må vi tage til efterretning og sørge for at rydde jævnligt mellem det, der er plantet i 2022, og det der skal plantes i løbet af 2023.
Bortset fra det har vi fortsat rydningen af udgåede aske. Det er, som om det er evighedsarbejde, men på et eller andet tidspunkt får det en ende. Det er ikke kun negativt, vi kan nemlig plante nyt på de ryddede arealer.
Det er vi begyndt på i 2022, hvor vi fik en donation fra Vikingemuseet Ladby til gengæld for de asketræer, vi leverede til museets grubehuse. Uden den donation var det ikke muligt at plante så meget i 2022. Tak for det.
Således er der plantet 10 hasselbuske ved den store kastanje, to masurbirk og to kobberbirk der, hvor vi plantede birke 2021. Ved indgangen til den store lysning plantede vi et tyggegummitræ over for det, vi plantede i 2020. Det giver med tiden en fin indgang til lysningen.
Bag tyggegummitræet blev der plantet 6 æbletræer – Ananas, Filippa, Rød Gråsten, Guldborg, Ingrid Marie og Skovfoged. Alle danske sorter. I svinget i den østlige ende plantede vi ligeledes 6 æbletræer. De samme sorter. I forlængelse af æbletræerne blev der plantet 5 aroniabuske. Endelig blev der plantet 10 lærketræer ved den røde hassel. Formanden plantede en rød løn som den sidste af den ”gamle” bestyrelse.

Til slut et surt opstød igen, igen: Det er fantastisk, at det gennem mange år ikke kan lade sig gøre at få klippet stierne jævnligt - ca. 4 gange i løbet af sommeren - uden man skal bede om at få det gjort.

Ole Poulsen
Formand/Kasserer

22-02-2023


17. januar 2023
 

Generalforsamling 6. februar 2023

Til medlemmerne af Skovlauget ”Skovmærket”.

Du/I inviteres hermed til Generalforsamling i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, mødelokale 2 på første sal, mandag den 6. februar kl. 19.00.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer af skovlauget.
  Forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 7. Eventuelt.

Pbv.
Ole Poulsen
Formand


7. april 2022
 
Generalforsamling 30. Marts 2022 – Referat
 
 
 
Dagsorden:

 
 1. Valg af dirigent.
  Generalforsamlingen gennemført uden dirigent.

 2. Formandens beretning
  Godkendt.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  Regnskabet godkendt. Bilag

 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer af skovlauget.
  Forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
  Forslag om ændring af vedtægter. Bilag
  Godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent.
  Kontingentet fastholdes: Personligt medlemskab: 25,- kr
                                      Familiemedlemsskab: 50,- kr

 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  På valg Claus, Jesper, Ole
  Alle genvalgt for 2 år.
  Suppleanter. Allan og Bjarne genvalgt
  Revisorer: Dorrit og Susser genvalgt

 7. Eventuelt
  Arbejdsdage i foråret: 23.+ 30. april; 8. maj.
  Claus vil forsøge sig med at plante svampesporer i en stamme.

   
Således opfattet
 
 
Ole

Generalforsamling 2022 – Beretning

Endnu engang har vi måttet udskyde generalforsamlingen på grund af coronasmitte. Denne gang dog ikke i så lang tid som sidste år.
Om 2021 kan med god samvittighed sige, at det var et atypisk år på grund af nedlukningen af samfundet forårsaget af coronasmitten.
Det betød bl.a., at vi først kunne holde generalforsamling i august. Da to medlemmer 2020 forlod bestyrelsen p.gr af sygdom, var vi nødt til at improvisere. Det gjorde vi ved at supplere bestyrelsen med to ”håndplukkede” medlemmer og ligeledes to ”håndplukkede” suppleanter. Det var med forventet godkendelse, når vi kunne afholde generalforsamling. Efter generalforsamlingen i august havde vi så endelig igen en komplet bestyrelse.

Da det var muligt igen at samles udendørs, havde vi 3 arbejdsdage i foråret, hvor vi kunne fortsætte arbejdet med at fjerne udgåede aske. Samtidig samlede vi en del grene og kviste i bunker, som senere blev omdannet til flis af to friske ansatte fra kommunens Vej- og park afdeling med en flishugger.
Flisen er tænkt anvendt til bunddække ved nyplantninger.
Endvidere fortsatte samarbejdet med vikingemuseet, som hentede to gange ca. 30 træer i maj og igen i november. Der mangler dog at blive afhentet ca.  halvdelen af de fældede i oktober, da tilkørselsforholdene især ved porten har gjort det vanskeligt at køre der. Det er en ting, vi må have en snak med kommunen om – igen.

I løbet af året fik vi ryddet areal 1, således at der kunne plantes nyt. I oktober plantede vi så 30+ birketræer, som vi hentede hos Hans på den anden side af åen. Ligeledes fik vi ryddet det meste af areal 2. Det vil vi færdiggøre i foråret, så det er klar til knuseren og derefter til at plante nyt i løbet af året.


18-03-2021

Generalforsamling 2021 – Referat.

Ad 1: Mødet afholdt uden dirigent.

Ad 2: Beretningen godkendt enstemmigt uden kommentarer..

Ad 3: Regnskabet enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

Ad 4: Der var ingen forslag.

Ad 5: Kontingent fastholdes: Personligt medlemskab: 25,-kr.; Familiemedlemsskab: 50,-kr

Ad 6: Søren Clemmensen og Hans Johansen genvalgt for 2 år. Claus Sørensen og Jesper Jacobsen   
          valgt for 1 år.

           Skovlaugets bestyrelse pr. 25. august 2021:
           Ole Poulsen formand/kasserer, Hans Johansen næstformand,
           Bestyrelsesmedlemmer: Søren Clemmensen, Jesper Jacobsen, Claus Sørensen.
           Suppleanter: Allan Knudsen, Bjarne Eskildsen.

Ad 7: Drøftet: Placering af arealer til efterplantning.
         Trekant ved begyndelse af ny sti; Trekant ved sving i den østlige ende; Brombærstykket.
         Hvilke og hvor mange træer, der skal plantes.
         Forslag: Birk, Rødel, Kastanje – Hans. Pil, Hassel, Nåletræer, Frugttræer (æble), Frugtbuske.
        Ægte (spise-) kastanje, Svampesporer på stammer.

        
Arbejdsdage i efteråret: 25. september kl. 9.00; 7. oktober kl. 17.00; 30. oktober: Plantedag    

Således opfattet
Ole
04-09-2021

Til medlemmerne af Skovlauget ”Skovmærket”.

Du/I inviteres hermed til Generalforsamling på Kaliffenlund, Ullerslev onsdag den 25 august kl. 19.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer af skovlauget.
Forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Pbv.
Ole Poulsen
Formand

Spørgsmål til drøftelse på generalforsamlingen:
Coronaen forhindrede fejring af skovens 25 års jubilæum. Skal vi gøre noget ud af det i år?
Placering af areal til efterplantning hvor der har stået aske.
Hvilke og hvor mange træer skal der plantes?
Arbejdsdage i efteråret.
Har dette vakt din interesse? Kunne du tænke dig at være med? Mød op til generalforsamlingen og giv dit besyv med.
Har du spørgsmål/kommentarer til ovenstående?
Kontakt Ole Poulsen, tlf.: 23259894, mail: olep.ullerslev@gmail.com
09-08-2021
Nyt fra skovmærket maj 2021

I år har vi indtil nu haft 3 arbejdsdage, hvor vi har fortsat rydningen af udgåede aske og samlet grene og kviste i bunker, så de er klar til, at vej og park kommer forbi med en flishugger.  
Flisen vil blive anvendt til bunddække omkring de nyplantede solitærtræer og de nye træer, vi forventer at plante til efteråret. En del grene og kviste vil blive bevaret i skovbunden til glæde for insekter og fugle. Vi fjerner altså ikke noget fra skoven, men bevarer flis og grene for at øge biodiversiteten i skoven. Derudover vil vi etablere en række ”grengærder”, som også er for at gøre noget for at øge biodiversiteten.
Som tidligere nævnt har vi indledt et samarbejde med Vikingemuseet Ladby om at levere asketræ til bygningen af to grubehuse fra vikingetiden. Sidste år fældede vi ca. 100 træer, og i dag tirsdag den 18. maj er der blevet fældet yderligere ca. 30 træer. Askene, vi fælder, er enten gået ud eller er på vej til det som følge af en svampesygdom, og derfor giver det god mening at anvende dem til noget brugbart i stedet for at skære dem op til brænde. Som modydelse vil vikingemuseet donere et antal nye træer, som vi planter til efteråret.
Skovlauget har en aftale med kommunens vej og park, som går ud på at få ryddet nogle områder, hvor der tidligere stod ask, for brombær og brændenælder, så det bliver muligt at plante der. Det gøres med en ”knuser”, der også blev anvendt ved anlæggelsen af den nye sti. Den er super effektiv.
Det er planen bl.a. at plante et areal til med birk, et andet måske med ahorn eller et med ægte kastanje. Det er også blevet diskuteret, om vi skal plante et areal til med gran, så vi får en slags remise til gavn for dyr og fugle. Eller noget helt andet. Andre forslag er meget velkomne. Det er tanken at invitere til en plantedag i efteråret. Coronaen var jo skyld i, at vi ikke kunne fejre skovens  25 års jubilæum sidste år.
Mere herom senere. Hvis alt går som forventet, vil der blive indkaldt til  generalforsamling i juni måned
22-05-2021
Året, der gik i ”Skovmærket” 2020

2020 var et mærkeligt år. Også i Skovmærket blev det anderledes.

I starten af året indgik vi en aftale med Vikingemuseet i Ladby om levering af ca. 100 asketræer, som skulle bruges til byggeriet af to grubehuse.  
Askene, som alligevel går ud, er ideelle til formålet, og på den måde anvendes de konstruktivt i stedet for at ende som brænde. Det var noget af en opgave, men med hjælp fra byggegruppen ved museet gik det ok, selvom vi traskede rundt i mudder det meste af tiden. Det er spændende at følge byggeriet, det første hus er godt på vej. Desværre ligger arbejdet stille pt. på grund af Coronarestriktioner.

2020 var også året, hvor Skovmærket kunne fejre 25-års jubilæum.
Vi havde sat næsen op efter at fejre jubilæet med et større arrangement. Det ødelagde Coronaen desværre også. Så vi nøjedes med at med at markere jubilæet den 24. oktober med et beskedent arrangement, hvor vi plantede en bærmispel som jubilæumstræ. Samtidig plantede to medlemmer af bestyrelsen en rødbøg og en rødeg. Vi håber, at 2021 giver mulighed for, at vi kan fejre jubilæet på rette vis.

Vi har i bestyrelsen gennem længere tid haft et ønske om at få etableret en ny sti i Skovmærket. Alle stier er mere eller mindre lige. Vi ville gerne have en sti, der snoede sig lidt, og i 2020 lykkedes det. Med hjælp fra kommunens vej- og park afdeling fik vi etableret en sti, der snor sig ned mod åen og støder til diagonalstien i den østlige ende. At følge denne sti giver en super oplevelse af skoven.

Uanset vejret er Skovmærket værd at besøge.
Vi ser frem til foråret og et 2021, hvor  der forhåbentlig bliver styr på coronaen.
14-01-2021
Etablering af en ny sti i Skovmærket
Arbejdsdage i Skovmærket den 3. & 24. oktober 2020
På given foranledning

Skovmærket, den lille perle af en skov, der ligger umiddelbart syd for jernbanen, har, siden den blev plantet for over tyve år siden, været et sted, hvor man kunne lufte sin hund uden nødvendigvis at have den i snor.
Desværre ser det ud til, at nogle hundeejere ikke er klar over, hvad det indebærer at være i en hundeskov:
Hunden må være løs, ja, men man skal have fuld kontrol over den, således at andre såvel hunde som mennesker ikke bliver generet.
Det bør stadig være sådan, at man kan gå en tur med sin hund i Skovmærket uden at blive generet af løse hunde og uden at blive overfuset med sprogets værste gloser, når man påtaler det.
Skovmærket er et dejligt sted. Lad os tage hensyn til hinanden, så alle stadig kan have fornøjelse af at komme der.

Ole Poulsen
Formand for Skovlauget Skovmærket
2017-06-11


Hans Johansen skriver
Hej - fik disse billeder fra spejderleder Rikke Koch.
Dejligt at se at området bliver brugt til sådanne aktiviteter.

Hans
2016-04-11På trods af dårligt vejr, var der alligevel nogle, som havde fundet ud til Skovmærket lørdag den
17. oktober, for at markere det 20 års jubilæum.

Søren Henriksen har været så venlig at sende disse fotos fra dagen.

Billederne kan også ses på siden Billeder, hvor der desuden er billeder fra Bendt Johansen.
Skovmærket i avisen
LokalAvisen Nyborg har i nr. 42, 2015 en artikel, hvor Niels Andreasen har skrevet og fotograferet i forbindelse med Skovmærkets 20 års jubilæum.

Du kan læse artiklen - klik her. Artiklen er på side 2.


2015-10-15
Skovmærket
har fået bier

Så har vi fået bier i Skovmærket.
Det er Bendt Johansen på Lundsager, som har sat bistader op.
I første omgang er der en bifamilie, men der kommer en til senere.
Det bliver spændende at følge.

Ole Poulsen

  
Livet i skoven

Ud over alle de skønne træer og buske der er i skoven, kan man også opleve en masse insekter, fugle og andre dyr. Herover er det en Aurora, mens jeg ikke kender navnet på den flotte blå fyr her under.


Tilbage til indhold